Samarbeidspartnere

Veilederen er utarbeidet i regi av delprosjekt kommunale arkiv i SAMDOK. SAMDOK – samlet samfunnsdokumentasjon – ble opprettet av Riksarkivaren som en nasjonal satsing i kjølvannet av Stortingsmelding om arkiv 2012/2013, hvor Riksarkivaren ble tillagt rollen som pådriver og koordinator i et bredt samarbeid innenfor hele arkivsektoren.

To områder ble løftet frem i meldingen som spesielt viktige: kommunale arkiver og privatarkiver. I tillegg ble utfordringene ved elektronisk skapte arkiver i alle sektorer pekt på som et område som krever spesiell innsats. Meldingen understreket at arbeidet skulle skje i nært samspill med andre aktører på området.

Delprosjekt kommunale arkiv har representanter fra KS, de kommunale arkivinstitusjonene (KAI), Norsk arkivråd (NA), Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene).

Veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende medlemmer:
Anna Malmø-Lund (leder) Arkivverket (Riksarkivet)
Knut Arild Knudsen, Arkivverket (Statsarkivet i Trondheim)
Hilde Lange, Troms fylkeskommune
Sidsel Liborg, Spydeberg kommune
Ingrid Nøstberg Vestfoldarkivene
Petter Pedryc, IKA Trøndelag
Monika Kurzus Håland, Aust-Agder museum og arkiv (AAma)
Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Geir Utmo, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Arbeidsgruppen har fått god bistand fra ressursgruppen.

Lurer du på noe angående arkiv og kommunesammenslåing?

Kontakt oss!

Arkivverket:


KAI, kommunale arkivinstitusjoner:

KS artikler om kommunereform 

Arkivforbundet

Norsk Arkivråd

ks_logo_hoved_just_09


Norsk_Arkivrad

Comments are closed.